Results

JSPM’S

JAYAWANTRAO SAWANT COLLEGE OF ENGINEERING

DEPARTMENT OF COMPUTER ENGINEERING

University Results

SE Result 2016-17 (SEM-I)

Sr. No. Name of Student Percentage(%)
1 YADAV MONALI BHAGVAN 9.04
2 CHOWKI AFROZ DASTAGEER 8.72
MALGONDE MANISH PRAKASH 8.72
3 DOKE BHAWANA DATTATRAYA 8.68
4 GODSE PRATIKSHA VASANT 8.48
5 CHETTIAR PUSHPA KANDASWAMI 8.4

TE Result 2016-17 (SEM-I)

Sr. No. Name of Student Percentage(%)
1 KORE PRITAM PARMESHWAR 74.67
2 LONKAR GOURI HARISHCHANDRA 74
3 HADKE AKASH RAJENDRA 71.73
4 KUMBHAR PRAJAKTA SUNIL 71.73
5 GUPTA POOJA SURESHCHANDRA 70.93

BE Result 2016-17 (SEM-I)

Sr. No. Name of Student Percentage(%)
1 PATEL VISHRUTI KIRITBHAI 78.8
2 NANGARE SAMRUDDHI RAJENDRA 75.33
3 MHAISNE SAGAR AWCHITRAO 75.2
4 AKULA ASHWINI RAMESH 73.87
5 GOLDE MADHURI MURLIDHARRAO 73.73

SE Result 2015-16

Sr. No. Name of Student Percentage(%)
1 HADKE AKASH RAJENDRA 72.2
2 GUPTA POOJA SURESHCHANDRA 72
3 BHOLE ANUP DHANRAJ 68.93
4 CHAUDHARI HARSHALI MOHAN 68.53
5 DEVANAND RAMYADI CHAUHAN 68.33

TE Result 2015-16

Sr. No. Name of Student Percentage(%)
1 GOLDE MADHURI 76.53
2 AKULA ASHWINI 76.26
3 NANGARE SAMRUDDHI 75
4 GADE MAYURI 74.93
5 ZAWARE SNEHAL 73.06

BE Result 2015-16

Sr. No. Name of Student Percentage(%)
1 NALEENI BHOSALE 76.07%
2 DHALE GAURI 75.87%
3 ZAGADE PUSHKAR 74.93%
4 DEO UTTAM 74.53%
5 SABNE GAYATRI 74.27%

SE Toppers of Sem-1(2014-15)

Sr. No.   Name of Student              Percentage (%)   
1 Mandalapure Pooja 71.87
2 Mhaisane Sagar 70.80
3 Shinde Komal 69.73
4 Gade Mayuri 69.20
5 Kumbhar Sayali 68.27

                         
TE Toppers of Sem-1(2014-15)

Sr. No.    Name of Student              Percentage (%)  
1 Ghatme Dipali 68.93
2 Hande Archana 67.73
3 Bhosale Nalinee 67.46
4 Karande Nanasaheb 67.33
5 Hargude Ganesh 66.93

 

BE Toppers of Sem-1(2014-15)

Sr. No.      Name of Student                 Percentage (%)   
1 Nikita Gupta 69.06
2 Pratibha Chavan 66.27
3 Trupti Khot  64.40
Sachin Jamadar
Chetan Patil
 4 Akash Kanade  63.06
 5 Sheetal Jadhav  62.93

SE Result 2013-14

Sr. No. Name of Student Percentage(%)
 1  Vaibhav Pathare  72.26
 2  Nanasaheb Karande  71.86
 3  Shalu Nain  69.06
 4  Bhosale Nalinee  67.86
 5  Akarsha Sudheer  66.23


SE Result 2012-13

Sr. No.  Name of Student  Percentage(%)
 1  Nikita Gupta  68.93
 2  Jayesh Kalal  65.06
 3  Nagesh Mokashi  64.60
 4  Anup Salve  63.06
 5  Mangesh Parihar  61.04


SE Result 2011-12

 Sr. No. Name of Student Percengtage(%)
 1  Zeba  71.06
 2  Supriya Mengade  68.13
 3  Anand Mokashi  68.06
 4  Priya Bari  65.40
 5  Bhushan Bastawade  65.13

BE Result 2013-14

Sr. No.  Name of Student Percentage(%)
 1  Supriya Mengade  73.8
 2  Chaitrali KUmbhar  72.33
 3  Bhushan Bastawade  72.27
 4  Amruta Suryavanshi  71.6
 5  Zeba  71.47


BE Result 2012-13

Sr. No.  Name of Student Percentage(%)
 1  Gunjan Yadav  74.86
 2  Madhuri Sanagde  73.80
 3  Vishwaksen Mane  72.73
 4  Amruta Tilekar  72.40
 5  Tapisha Soni   72.20
 Shobha Khilari

 

BE Result 2011-12

 Sr. No.  Name of Student Percentage(%)
 1  Rajni Singh  73.40
 2  Prashant Shelar  72.20
 3  Neha Gupta  71
 4  Monali Bingi  70.33
 5  Sheetal Patil  68.26


TE Result 2013-14

Sr. No.  Name of Student Percentage(%)
 1  Nikita Gupta  70
 2  Pratibha Chavan  67.26
 3  Pooja Gundage  65.13
 4  Nagesh Mokashi  63.4
 5  Sachin Jamadar  62.86


TE Result 2012-13

 Sr.  No  Name of Student  Percentage(%)
 1  Supriya Mengade  72.53
 2  Ruplai Bhosale  70.33
 3  Zeba  70.27
 4  Chaitrali Kumbhar  69.73
 5  Kalyani Yeole  69.27


TE Result 2011-12

Sr. No.  Name of Student  Percentage(%)
 1  Gunjan Yadav  70.73
 2 Madhuri Sangade  70.40
 3  Ganesh Londhe  69.46
 4  Vikrant Parulekar  69.20
 5  Tapisha Soni  67.26