RESULTS

ACADEMIC YEAR 2016-17

LIST OF BE TOPPERS APRIL/MAY 2016-17 SEM-II

Rank Name of the student Mark out of 1500 Percentage Marks
1 MAYUR SANJAY GOUD 1194 79.60
2 HARDADE SURAJ SAMADHAN 1193 79.53
3 THORVE AKSHAY VILAS 1165 77.67
4 NALE SANDHYA BALASO 1161 77.40
5 NAVALE GAURAV PANDHRINATH 1160 77.33

ACADEMIC YEAR 2016-17

LIST OF TE TOPPERS MAY/JUNE 2016-17 SEM-II

Rank Name of the student Mark out of 1500 Percentage Marks
1 KAMTHE DEEPALI GANESH 1112 74.13
2 BHAGAT VISHAKHA SURESH 1110 74.00
3 KALE AJIT RAJENDRA 1062 70.80
4 ADALING SONALI VILAS 1055 70.33
5 CHOUGULE SUSMITA SANJAY 1053 70.20

ACADEMIC YEAR 2016-17

LIST OF SE TOPPERS APRIL/MAY 2016-17 SEM-II

Rank Name of the student SGPA
1 BULBULE RACHANA BHASKAR 9.52
2 DESHPANDE PRATIKSHA POPAT 9.48
3 SATHE NIRAJ NARESH 9.36
4 KADAM SAYALI VIJAY 8.66
5 GHADGE PRATIBHA SHIVAJI 8.22

University Result

Class: SE E&TC  Result Analysis

ACADEMIC YEAR 2016-17

LIST OF BE TOPPERS NOV/DEC 2016-17 SEM-I

Rank Name of the student Mark out of 750 Percentage Marks
1 MAYUR SANJAY GOUD 612 81.60
2 THORVE AKSHAY VILAS 573 76.40
3 HARDADE SURAJ SAMADHAN 573 76.40
4 JAGTAP PORNIMA ANIL 568 75.73
5 MARATHE RINKU KISHOR 568 75.73

ACADEMIC YEAR 2016-17

LIST OF TE TOPPERS NOV/DEC 2016-17 SEM-I

Rank Name of the student Mark out of 750 Percentage Marks
1 BHAGAT VISHAKHA SURESH 550 73.33
2 KAMTHE DEEPALI GANESH 543 72.40
3 ADALING SONALI VILAS 527 70.27
4 CHOUGULE SUSMITA SANJAY 525 70.00
5 HOLE DIVYA SOPAN 511 68.13

LIST OF SE TOPPERS NOV/DEC 2016-17 SEM-I

 

Rank Name of the student SGPA
1 SATHE NIRAJ NARESH 9.4
2 DESHPANDE PRATIKSHA POPAT 9.32
3 BULBULE RACHANA BHASKAR 9.28
4 KADAM SAYALI VIJAY 8.44
5 GHADGE PRATIBHA SHIVAJI 8.04

ACADEMIC YEAR 2015-16

LIST OF BE TOPPERS APRIL/MAY 2015-16

Rank Name of the student Mark out of 1500 Percentage Marks
1 MODAK AKSHAY NIVRUTTI 1212 80.80
2 UTTEKAR GANESH SANTOSH 1195 79.67
3 BANDICHHODE RATNAKALA BIRANNA 1168 77.87
4 TAMBE POOJAKUNDALIK 1163 77.53
5 RISHIRAJ PANDEY 1158 77.20

ACADEMIC YEAR 2015-16

LIST OF TE TOPPERS APRIL/MAY 2015-16

 

Rank Name of the student Mark out of 1500 Percentage Marks
1 HARDADE SURAJ SAMADHAN 1155 77.00
2 KARANDE SANDIP MACHHINDRA 1113 74.20
3 MANAVE PRACHI TUKARAM 1088 72.53
4 MAYUR SANJAY GOUD 1081 72.07
5 THORVE AKSHAY VILAS 1065 71.00

LIST OF SE TOPPERS APRIL/MAY 2015-16

Rank Name of the student Mark out of 1500 Percentage Marks
1 SURAJ KUMAR 1116 74.40
2 KALE AJIT RAJENDRA 1101 73.40
3 GADADE AJIT ASHOK 1046 69.73
4 KALE PRAJAKTA VISHNU 1009 67.27
5 SUJIT KUMAR JHA 997 66.47

Toppers Academic Year 2014-2015 ( SEM I )

Rank Name                               Percentage
1 Hardale Suraj     78.13
2 Poojarani 74.80
3 Karande Sandip 71.20
4 Takawale Shivanjali 70.53
5 Waghmare Steven 70.53

 

Toppers Academic Year 2013-2014

Rank Name Percentage
1 Rishiraj Pandey 73.27
2 Gaikwad Swapnali 73.00
3 Amitendra Das 72.93
4 Bandichode Ratnakala 70.87
5 Shinde Rutuja 70.87

Toppers Academic Year 2012-2013

Rank Name Percentage
1 Sarode Priyanka 67.93
2 Warade Ashwini 64.46
3 Yadav Rakhi 60.73
4 Moshin Shaikh 60.66
5 Palve Abhishek 60.33

Class: TE E&TC  Result Analysis

Toppers Academic Year 2014-2015 ( SEM I )

Rank Name                               Percentage
1 Jadhav Abhijit   70.27
2 Shinde Rutuja 70.00
3 Mulla Swaleha 69.07
4 Bandihchode Ratnakala 68.80
5 Jagnade Samprah 68.67

 

Toppers Academic Year 2013-2014

Rank Name Percentage
1 Yadav Rakhi 68.67
2 Arankhale Mayuresh 68.33
3 Shete Ruturaj 66.73
4 Sarode Priyanka 65.73
5 Surve Rupali 64.93


Toppers Academic Year 2014-2015 ( SEM I )

Rank Name Percentage
1 Arankale Mayruesh 73
2 Sujit Gade 57
3 Bhandalkar Nita 73
4 Rupali Surve 64
5 Kulkarni Sunil 69

 


Toppers Academic Year 2014-2015 ( SEM I )

Rank Name Percentage
1 Arankale Mayruesh 73
2 Sujit Gade 57
3 Bhandalkar Nita 73
4 Rupali Surve 64
5 Kulkarni Sunil 69

Toppers Academic Year 2012-2013

Rank Name Percentage
1 Neha Deshpande 73.27
2 Bodhe Ganesh 72.27
3 Karande Manoj 72.00
4 Londhe Prajakta 71.67
5 Khedkar Snehal 71.67