Result Winter 2014 Examination

Result Winter 2014 Examination
List of Toppers

 

 TYEJ  1  Gaikwad Akshay  90.89
  2 Divekar Pooja 89.67
  3 Kasarlikar Ketki  87.22
 
 E & TC TYEJ(II Shift) 1 Jawaley Amrita 68.67
  2 Bhagade Tejal 67.89
  3 Gawade Shubham 62.78
 
  SYEJ 1 Kandalkar Suchita 90.03
  2 Pawase Kalyani 88.88
  3 Shinde Sharmili 88.38

Result 2013 Examination

Result  2013 Examination
List of Toppers

E & TC  TYEJ  1  Kharwade varsha  92.04
  2  Dhamdhere Nayan  87.94
  3  Kurade Ankita 87.43

 

Result Summer 2012 Examination List of Toppers


Result Summer 2012 Examination
List of Toppers

 TYEJ  1  Hake Yogesh  85.43
  2  Kasid Mangesh  83.09
  3  Dandwate Sheetal  81.77
  4 Avad Archana 80.29
  5 Thite Shardha 79.83
 E & TC
  TYEJ(II Shift) 1 Hake Yogesh Maruti 85.43
  2 Kothawale Dnyaneshwar 71.31
  3 Kand Yogesh 69.31
 
  SYEJ(II Shift) 1 Bangar Yogesh 72.78
  2 Patade Pallavi 62.67
  3 Patil Anand 60.78